07.09.2017

Moment wygaśnięcia mandatu członków organów spółek kapitałowych

Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 72/16, Biuletyn SN 2016/11/6), w której wprost odniósł się do tego, jak należy określać ostatni pełny rok obrotowy, którego zatwierdzenie na zgromadzeniu akcjonariuszy stanowi moment wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej [...]

06.09.2017

Upadłość konsumencka członków zarządu spółki kapitałowej

Zliberalizowane od początku 2016 r. przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej pozwalają na oddłużenie dłużnika, nie wymagając od niego nawet posiadania środków na pokrycie kosztów postępowania (może je bowiem przejąć na siebie Skarb Państwa). Dlatego też jest to bardzo korzystne rozwiązanie, z [...]

02.08.2017

Mec. Maciej Jastrzębski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Mec. Maciej Jastrzębski został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych i współtworzącym grupę zamówień informatycznych (IT) oraz grupę zamówień w branży energetycznej.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie [...]

01.08.2017

Planowane zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego

UKE planuje gruntowną reformę w systemie rozstrzygania sporów między konsumentem a dostawcą usług. Nowelizacja przepisów zlikwiduje Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE i zastąpi go procedurą ADR – pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Procedura ADR, w porównaniu do [...]

12.07.2017

Od 1 czerwca 2017 w KRS obowiązuje dodatkowe oświadczenie w wybranych sprawach

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

[...]