08.02.2017

Termin przedawnienia w sprawach kredytów frankowych

Konstrukcja przedawnienia, przyjęta w prawie polskim uregulowana została w art. 117 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 117 § 1 KC, przedawnieniu ulegają „roszczenia majątkowe”. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, roszczenie to możliwość żądania od konkretnej osoby konkretnego [...]

07.02.2017

Dokumenty Wykonawcy zagranicznego

Ostatnie lata są okresem wzmożonej ilości zamówień publicznych w wielu branżach. Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę inwestycji w szeroko rozumianą infrastrukturę, m.in. drogi, koleje i energetykę. Znaczna część zamówień udzielana jest podmiotom zagranicznym. Mimo coraz większego [...]

07.02.2017

Zmiany w prawie budowlanym

1 stycznia  2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, na podstawie której dokonano nowelizacji m.in.  przepisów ustawy prawo budowlane.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami [...]

02.02.2017

Pomoc prawna dla Kredytobiorców CHF

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców posiadających umowę kredytu hipotecznego indeksowanego lub waloryzowanego według kursu franka szwajcarskiego (CHF) informujemy, że Kancelaria Siwek Gaczyński & Partners prowadzi obsługę prawną w zakresie [...]

18.01.2017

Umowa o pracę w prawie zamówień publicznych

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, do art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych został dodany ust. 3a, nakładający na zamawiających obowiązek uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu [...]